قبلا آموختیم که سورئال تصاویری هستند که خالق تصویرها خود را از هر قید و بندی...