دلایل بیشماری برای حیوانات در لیسیدن چیزهای اطراف آنها است،یکی از دلایل می تواند ناشی از ترس...