آب فشان،چشمه آب گرمی است که در فواصل زمانی ،آب داغ را با سرعت زیاد به...