مو یکی از ارگان های دفعی در بدن است. موادی که در بدن هستند می توانند...