به شش سوال زیر به دقت فکر کنید و جوابهای خود را روی یک صفحه کاغذ...