حتما فراموش کرده اید! که قبلا دو مطلب با عنوان تبلیغات فوق هنری تقدیم حضور کردیم....