اگر به کودکان اجازه دهیم که از خردسالی از کامپیوتر استفاده کنند کار ارزشمندی کرده ایم....