هرچند گفته می شود که افراد متضاد و متفاوت جذب هم می شوند اما نتایج یک...