تابلو مونالیزا را که معرف حضور همگی هست. حال تصور کنید این خانم عزیز، در دنیای...