تابلوی رنگ روغن فوق العاده زیبا با نام «مادربزرگ» اثر هنرمند کاملیا صباحی را در زیر...