داریوش شاه گوید: تو که از این پس، این نبشته را که من نوشتم یا این...