تصویری که واقعیت دنیای امروز ما را روایت می کند. ترجمه: اگر عرب بودم و به...