بشر اولیه همواره در پی فهم جهان و یافتن ربط و بستگی علّی بین پدیده‌ها بوده...