منطقه بدلندز در غرب آمریکا برای چشم انداز خشک و بی رحم حود معروف است که با...