یک مطالعه اینترنتی برروی رفتار گربه ها انجام گرفت به طوری که هر کاربری می توانست این...