کلونی مورچه ها  مورچه ها در کنار سگهای آب به عنوان یکی از معروفترین معماران دنیای...