نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم می میرم سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـم می...