زن موجودی است پر احساس و پر از ظرافت و زیبایی. برای همین کارهای سخت و...