دنیا سراسر زیبایی است. درخشش هنر در جای جای زمین بیداد می کند. زیبایی پوشیده شدن...