ساختن بلندترین ساختمان دنیا رقابتی ابدی است که هیچ گاه تمام نمی شود. این رقابت که...