تک‌تیراندازها، زنبورهای سرخ میادین جنگ هستند. اما معدود تک‌تیراندازهایی پیدا می‌شوند که آن‌قدر ماهر باشند که...