سفرها تا همین قرن اخیر گاهی ماهها به طول می انجامید و مردم با رنج و...