هنرمند ژاپنی برجسته Hirotoshi Ito همیشه دست به کارهای باورنکردنی می زند، روح این هنرمند گرام در...