هیچ موجودی بیش از موش در جهان الهام بخش ترس نیست. این موجود نمادی از مرگ...