عشق بازی به همین آسانی است که گلی با چشمی بلبلی با گوشی رنگ زیبای خزان...