شاید گنجشک خواری به عنوان خرده فرهنگ در برخی از نقاط محدود کشور پذیرفته شده باشد...