باران های عجیب و غریب، یکی از نادرترین پدیده های هواشناسی است که هر چند وقت...