گذشته ی فراموش شده در کشور متمدنمان همواره از سوی ایران دوستان دغدغه ی مورد کم...