فلات ایران از ۱۵ تا ۱۰هزار سال پیش از میلاد مسیح، دوره ی باران را پشت...