امام حسین به سپاه یزید پیام  های متعدد فرستادو یکی از مهمترین این پیام ها جمله...