از سطح دریا تا ارتفاع ۳۰۰ متر اکسیژن به اندازه کافی وجود دارد و انسان می تواند...