در لغت‌نامه دهخدا «اهلی» این طور معنا شده: «رام شده، مأنوس، مستأنس، آموخته، هر دابه که...