امیرکبیر را می‌توان از نخستین کسانی دانست که زیربنای اصلی آموزش را در ایران بنا گذاشته...