با توجه به باور غلطی که هم اکنون در میان مردم در خصوص اهدا خون خانم...