از این به بعد،  آنچه در تاریخ تمدن جهان اتفاق می افتد،  از وجود این سه قوم ایرانی...