ابر باران زا شامل قطرات ریز  بی شماری از آب می باشد، اما تعدا آنها در...