در علم پزشکی به سلولهائی که بطور نابجا وتعداد زیاد در محلی غیر از محل اصلی...