از حدود دهه ۱۹۸۰ گونه های دوزیستان با کاهش شدید روبرو بوده اند. پژوهشگران نهایتا عامل...