اگر نسل انسان منقرض شود کدام جانور،‌گونه غالب سیاره می‌شود؟ سوال بالا دو فرض اشتباه دارد؛...