آب گریزی گربه بطور گسترده ای بعنوان حقیقت پذیرفته شده است .اما در حقیقت همه آنها این...