فلج خواب (sleep paralysis) (=بختک در فرهنگ عامه) فلج خواب (sleep paralysis) به حالت ناتوانی درانجام...