شیخ الرئیس ابوعلی سینا در رساله عشق می نویسد: عشق در همه موجودات از مجردات و...