در دوره رضا خان پهلوی، سلسله اصلاحاتی در شئون اجتماعی و اقتصادی کشور صورت گرفت. در...