در یک نمایش تند و تلخ از مقاومت مسالمت آمیز یک زن فلسطینی در روستای بیلین،...