میگویند فلسفه آفرینش عشق بوده است. پشت سر هر معشوق ، خدا ایستاده است… پشت سر هر...