این هم از ابتکار خانم «زری» برای تبریک گفتن روز مرد به همسرش «اسی».