ویژگی های اساطیری داستان فریدون ۱-قدمت داستان فریدون یکی از خدایان ودایی تریته آپتیه[۱] می باشد....