چنان که می دانیم، در شاهنامه فریدون جهان را بین سه پسر خود ( ایرج، سلم،...