سالها گذشته است. تکنولوژی پیشرفته دیروز اکنون در برابر تکنولوژی های نوین، شوخی مزحکی بیش نیست....