گاهی نویسندگان معروف به بدترین شکل نویسندگان معروف دیگر را تخریب می کنند دوئل کاغذی از...